วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผักกาดเขียวกวางตุ้ง

ผักกาดเขียวกวางตุ้ง

ลักษณะทั่วไป

ผักกาดเขียวกวางตุ้ง เป็นผักที่ปลูกง่าย ชอบสภาพแดดตลอดวัน เจริญเติบโต และสามารถปลูกได้ตลอด


  1. ถ้าปลูกในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยหน้าดินลึก 15 20 ซ.ม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง

  2. ในกรณีปลูกนกระถางให้ผสมดินปลูกในกระถางโดยใช้กินร่วนผสมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1

การเพาะกล้าผักกาดเขียวกวางตุ้ง

ทำได้ 2 แบบ คือ


1. เพาะในถาดพลาสติกเพาะกล้า

1.1 ให้เตรียมละเอียดพร้อมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวในถาดลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า

1.2 ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดกับไม้จิ้มผลไม้) กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้า ขนาดความลึก 0.5 ซม.

1.3 นำเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้งหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด

1.4 กลบดินผิวหน้าเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ง แล้วรดน้ำ และควรป้องกันเมล็ดป้องกันมดขโมยไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้าโดยใช้ปูนขาวโรยรอบถาดเพาะกล้า

1.5 หลังเพาะนาน 7 - 10 วัน ผักกาดเขียว กวางตุ้งมีอายุ 15-20 วัน จึงย้ายกล้าผักกาดเขียวกวางตุ้งจากถาดเพาะลงปลูกในกระถางหรือในแมลงปลูก2. เพาะในแปลง

2.1 หลังจากเตรียมดินในแปลงปลูกแล้ว ใช้จอบขุดเป็นแถวปลูกระหว่างแถวละ 25 ซม. ความลึก ผิวดิน 10 ซม.

2.2 โรยเมล็ดพันธ์ผักกาดเขียวกวางตุ้งบางๆ ตามแถวปลูกที่เตรียมไว้

2.3 กลบหน้าดินในแปลงและรดน้ำทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง เช้าเย็น

2.4 หลังเพาะนาน 7-10 วัน ผักกาดเขียวกวางตุ้งเริ่มงอก และควรรดน้ำทุกวัน

2.5 สามารถเพาะเลี้ยงผักกาดเขียวกวางตุ้ง จากในแปลงปลูก ให้ต้นกล้าเจริญเติบโต ต้นสมบูรณ์ และสามารถเก็บผลผลิตเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยหมั่นเก็บวัชพืช รดน้ำ ใส่ปุ๋ยและธาตุอาหาร และดูแลอย่างสม่ำเสมอทุกวันการดูแลรักษา

1. ถ้าทำการย้ายจากถาดพลาสติกเพาะกล้าลงปลูกในแปลงหรือในกระถางปลูก

1.1 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ย้ายกล้าลงในแปลงหรือในกระถางให้รดน้ำทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น

1.2 หลังย้ายปลูก 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเคมี 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อนแกงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทุกครั้งที่หว่านปุ๋ยเคมี ต้องรีบรดน้ำลงทันที
2. ถ้าทำการเพาะในกระถาง

2.1 ถ้าโรยเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้งบางๆ ใน ร่องปลูกของแปลงที่เตรียมดีแล้วไม่จำเป็นต้องถอนแยกหรือย้ายปลูกอีก แต่สามารถ ดูแลบำรุงรักษาเลี้ยงให้เป็นต้นที่สมบูรณ์ จนกระทั้งสามารถตัดออกมาบริโภคได้

2.2 การบำรุงดูแล ผักกาดเขียวกวางตุ้งในแปลง ควรหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อนแกง ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทุกๆ 10-15 วัน และทุกครั้งที่หว่านปุ๋ยเคมี ต้องรีบรดน้ำทันที

2.3 อาจติดกับดักกาวเหนียวไว้ล่อแมลง ศัตรูพืชที่เข้าทำลายผลผลิต และจะช่วยให้เราสามารถลดใช้สารเคมีได้ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น