วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดย นายพรมวิทย์ กำเนิดจอก

การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

ความเป็นมาในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

(ที่มา การเกษตรแบบผสมผสานโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร)
สังคมมนุษย์ในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่มีผลโดยตรงต่อชีวิต ความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของคนในสังคม ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชที่เกษตรกรใช้ในการเร่งผลผลิตให้เจริญเติบโตทันต่อความต้องการของผู้บริโภคนั้นได้กลายเป็นสารตกค้างมี่เป็นพิษในผืนดิน แม่น้ำ ตลอดจนแหล่งอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์เสียเอง จนทำให้มีการตื่นตัวที่จะกลับไปใช้วิถีการทางธรรมชาติ เพื่อรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกันใหม่อีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น