วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554สาเหตุความเสียหายของพืช

พืชผักได้รับความเสียหายมี 2 สาเหตุ คือ

1.สิ่งมีชีวิตทำลาย เรียกว่าศัตรูพืชได้แก่ แมลง ไรศัตรูพืช วัชพืช โรคพืช(จากเชื้อรา แบคทีเรีย ไส้เดือนฝอย ไวรัส) นก หนู ปู หอย


2.เสียหายจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แสงแดด ความร้อน สภาพกรด-ด่างของดิน อากาศเสีย พายุ หรือดินฟ้าอากาศแห้งแล้งนอกจากนี้มีสาเหตุความเสียหายอื่นๆ เช่น อายุของเมล็ดพันธุ์ ถ้าเก็บไว้นานเกินไปจะมีผลให้เปอร์เซ็นการงอกลดลงการปลูกผักให้ปลอดจากสารพิษ

ผักปลอดภัยจากสารพิษ คือ ผักที่ไม่มีสารพิษ หรือ สารพิษตกค้าง ในระดับปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 ลงวันที่ 28 เมษายน 2538

ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ 24 ง. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538)ซึ่งสรุปได้ว่า เฉพาะอาหารพืชผักตาบบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าวดังนี้

ตามบัญชีหมายเลข 1 พืชผักและพืชเครื่องเทศ กำหนดปริมาณและสารตกค้างสูงสุดที่กำหนดให้มีได้ เป็นสารพิษตกค้างปนเปื้อนจาสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

- สารออลดริน และดีลดริน ปริมาณ 0.05 มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัม

ของอาหาร

- สารครอร์เดน ประมาณ 0.02 มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร

- สารดีดีที ปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร

- สารเฮปตาคลอร์ ประมาณ 0.05 มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัม

ของอาหาร


ตามบัญชีหมายเลข 2 ปริมาณสารพิษตกค้างเนื่องจากการใช้ (มิลลิกรัมสาร/1กิโลกรัมอาหาร)

ชื่อสารเคมี

กระหล่ำปลี

ถั่วฝักยาว

แตงกวา

คะน้า

พริก

มะเขือ

หัวหอม

1.โมโนโครโคชตฟอส

0.2

0.2

-

0.2

0.2

0.2

0.05

2.เมทธิลพาราไธออน

0.02

0.1

0.2

-

-

0.2

0.2

3.เมทธามิโคฟอส

1

1

-

1

-

0.5

-

4.ไตเมทโธเอท

2

2

1

0.1

1

-

0.2

5.มาลาไธออน

8

-

-

3

0.5

-

8

6.เมทโธมิล

5

5

0.2

-

1

0.2

0.2

7.เมวินฟอส

1

0.1

0.2

1

-

-

0.1

8.ไดโคฟอส

5

5

0.5

5

5

5

5

9.โอมีไธเอท

0.5

0.1

0.2

0.2

1

-

0.5

10.ไซเปอร์เมทริน

1

0.05

0.2

-

0.5

0.2

0.1

11.อะซีเพท

5

-

-

-

-

-

-


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น